Ikony Eu, SR a EPFRP

Názov projektu:  Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec  

 

Cieľ a popis projektu: Prostredníctvom vybudovania cykloturistického chodníka Šuja – Rajec sa dosiahne zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci  a tým zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoj na vidieku a rozvoj podnikania a rozvoj cestovného ruchu v podporených obciach, zlepšia sa dopravné a životné pomery v danej časti obce, zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

  • Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
  • Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
  • Podopatrenie č./názov: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
  • Kód Výzvy: 14/PRV/2015
  • Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
  • Prijímateľ: Obec Šuja
  • Sídlo: č. 1, 015 01 Šuja
  • Miesto realizácie projektu: Obec Šuja                        

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 44 524,08 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 44 524,08 EUR

 

http://www.mpsr.sk/http://www.apa.sk/

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.