S potešením Vás chceme pozvať na fašiangové slávnosti v našej obci v sobotu 14. februára 2015. 

Pri tejto príležitosti Vám dávame do pozornosti niekoľko fašiangových fotiek z minulosti vo FOTOGALÉRII.

 

Radi by sme Vás informovali, že sme na obecnej stránke urobili úpravy, ktoré zjednodušia vyhľadávanie zverejňovaných dokumentov. Dokumenty sú teraz zobrazované v tabuľke, ktorá je podobná bežnému prehliadaču súborov vo Vašom počítači. Sú usporiadané do priečinkov podľa typu dokumentu a následne podľa roka, v ktorom boli zverejnené. Navigácia v tabuľke je intuitívna.

V hornej časti je zobrazené kde sa nachádzate, pričom top level je základný pohľad. V tabuľke vidíme dokumenty, ktoré sú zoradené buď podľa názvu, alebo podľa času zverejnenia. Okrem toho vidíme v tabuľke aj veľkosti súborov. Po kliknutí na názov súboru sa nám súbor, resp. dokument stiahne do počítača, kde si ho môžeme nahliadnuť. Dokumenty budú dopĺňané priebežne a bez upozornenia.

Okrem toho pribudli tlačivá - žiadosti pre občanov, ktoré si môžete stiahnuť, v pokoji doma vypísať, vytlačiť a následne podať na obecnom úrade.

Veríme, že sa Vám toto vylepšenie bude páčiť a pozitívne prispeje k záujmu našich občanov o veci verejné.

V obci sa bude stavať nová cestička resp. chodník. Hotový by mal byť do 14.11.2014. Zmluva je k nahliadnutiu v dokumentoch.

Spoločnosť Agroregión a.s. nám poskytla finančný dar na organizáciu oslavy blížiaceho sa 620. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Ďakujeme!

Zmluva

Obec Šuja ako dotknutá obec, podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon") oznamuje občanom, že bolo doručené na obec Šuja Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu - "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce : www.obecsuja.eu - oznamy.

Správa o hodnotení strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015" je k dispozícii na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline a na Obecnom úrade v Šuji. Do správy môžete nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhodnotiť kópie aj na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť stanovisko do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu.

Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 20.06.2013 o 11.00 hod. na adrese: ObÚ životného prostredia Žilina, M.R.Štefánika č.1, zasadačka, 1. poschodie, č. 108

 

V Šuji 30.05.2013                                                                Marta Veselá

                                                                                       starostka obce

 

Zmluva s nezávislou spoločnosťou výkonných umelcov  a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov SLOVGRAM.

1. strana

2. strana

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.
Viac info Ok