Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručilo pod č. 6272/2017-1.7/hp zo dňa 14.06.2017 Oznámenie o zmene  navrhovanej činnosti : „Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa“ navrhovateľa: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18 Rajec, IČO: 31 930387.

Obec Šuja ako dotknutá obec podľa §29, od. 8 vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti doručenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je prístupné na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov- rajec-suja- 4-etapa alebo je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Obecnom úrade v Šuji v čase úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko do 10 pracovných dní od zverejnia oznámenia na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, prípadne prostredníctvom Obce Šuja.

 

V Šuji, 22.06.2017

 

Marta Veselá

starostka obce

 

Príloha: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 

Zverejnené: Úradná tabuľa mesta a webová stránka mesta od 23.6.2017

Vážení návštevníci týchto stránok, v súčasnosti pracujeme na vylepšení našej obecnej multimediálnej kroniky. Dôvodom je zlá dostupnosť i kvalita fotografií na obecnej facebookovskej stránke. Keďže fotiek pribúda je potrebné ich lepšie organizovať a využiť platformu, ktorá je jednak bezplatná, jednak otvorená a ponúka všetkým používateľom rovnaké možnosti prístupu a nám administrátorom väčšie možnosti správy. Už onedlho získate prístup k mnohým fotografiám.

Srdečne pozývame najmenších aj s rodičmi na Detský Karneval, ktorý sa bude konať v Nedeľu 08.02.2015 od 14:00. O zábavu sa postará Dj Zdeno. Všetky deti sú pozvané. Každá maska dostane malé prekvapenie.

A nezabudnite po karnevale zazdieľať Vaše fotky na novej facebookovej stránke obce.

Tešíme sa na Vás

V dnešnej dobe je už nevyhnutnosťou aby komunita, ktorou obec rozhodne je mala vlastný priestor pre vzájomnú interakciu svojich členov. Poskytne im dostupnejší priestor na zdieľanie komentárov, fotografií či rýchlejší servis informácií o plánovaných podujatiach v obci. Ale aj dôležitú spätnú väzbu o tom, či sa akcia podarila, prípadne čo by sa do ďalšieho ročníka dalo zlepšiť. Preto dúfame, že túto možnosť oceníte a budete ju často využívať. A nezabúdajme, obec je živá tak, ako sú aktívni jednotliví členovia komunity.

S potešením Vás chceme pozvať na fašiangové slávnosti v našej obci v sobotu 14. februára 2015. 

Pri tejto príležitosti Vám dávame do pozornosti niekoľko fašiangových fotiek z minulosti vo FOTOGALÉRII.

 

Radi by sme Vás informovali, že sme na obecnej stránke urobili úpravy, ktoré zjednodušia vyhľadávanie zverejňovaných dokumentov. Dokumenty sú teraz zobrazované v tabuľke, ktorá je podobná bežnému prehliadaču súborov vo Vašom počítači. Sú usporiadané do priečinkov podľa typu dokumentu a následne podľa roka, v ktorom boli zverejnené. Navigácia v tabuľke je intuitívna.

V hornej časti je zobrazené kde sa nachádzate, pričom top level je základný pohľad. V tabuľke vidíme dokumenty, ktoré sú zoradené buď podľa názvu, alebo podľa času zverejnenia. Okrem toho vidíme v tabuľke aj veľkosti súborov. Po kliknutí na názov súboru sa nám súbor, resp. dokument stiahne do počítača, kde si ho môžeme nahliadnuť. Dokumenty budú dopĺňané priebežne a bez upozornenia.

Okrem toho pribudli tlačivá - žiadosti pre občanov, ktoré si môžete stiahnuť, v pokoji doma vypísať, vytlačiť a následne podať na obecnom úrade.

Veríme, že sa Vám toto vylepšenie bude páčiť a pozitívne prispeje k záujmu našich občanov o veci verejné.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.